Dziś jest: niedziela, 24 czerwiec 2018 Imieniny: Danuty, Jana, Janiny.

Aktualności

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach informuje, iż kolejne terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych realizowanych w kasie ośrodka to:

Czytaj więcej | Komentarzy (23) | Dodał: Administrator w dniu 29 stycznia 2017

 OGŁOSZENIE


Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach poszukuje osób chętnych do świadczenia usługi asystenta rodziny – forma zatrudnienia: umowa zlecenie w związku z czym prosimy o zgłaszanie się osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny.


Więcej informacji w załączniku.

Czytaj więcej | Komentarzy (589) | Dodał: Administrator w dniu 10 stycznia 2017
  1. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to funkcjonujący od 16 czerwca 2014 r. system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
  2. Program jest skierowany do:
  • rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
  • cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust1 pkt 3 ustawy

Czytaj więcej | Komentarzy (678) | Dodał: Administrator w dniu 28 lipca 2016


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach w wyniku przeprowadzonego postępowania pn. „opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych” informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego; Pl. Grunwaldzki 15/58; 50-378 Wrocław

Więcej informacji poniżej:
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY strat.doc

Czytaj więcej | Komentarzy (30180) | Dodał: Magdalena Strzelecka w dniu 05 października 2015

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2015 – 2017 pn. „Krośniewicka integracja bis” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 (RPO WŁ 2014-2020) Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji w zakładce poniżej:
ogłoszeniepartnerstwoMGOPS20Krosniewicach.pdf

Czytaj więcej | Komentarzy (40) | Dodał: Magdalena Strzelecka w dniu 28 września 2015

Wszystkich pozycji: 127

Następne >>

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone dla MGOPS w Krośniewicach. Wykonanie serwisu: Michał Prokopiak