Dziś jest: niedziela, 24 czerwiec 2018 Imieniny: Danuty, Jana, Janiny.

Kryteria Świadczeń Rodzinnych

Wprowadził: Paweł Strzelecki w dniu: 2012-11-02
AAADrukuj dokument

Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach informuje, iż od 1 listopada 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2012 roku, Dz. U. z 2012 r. poz. 959 ustala podniesione kwoty kryteriów dochodowych oraz kwoty zasiłków rodzinnych.

Od dnia 1 listopada 2012 r. zmienia się wysokość kryterium dochodowego i wynosi 539 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź orzeczeniem o umiarkowanym, lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 623 zł.

Od dnia 1 listopada 2012 r.:

wysokość zasiłku rodzinnego ulega zmianie i wynosi miesięcznie:

77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wynosi 1000,00 zł;
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wynosi 400,00 zł miesięcznie;
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosi 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi:

a) 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wynosi 100,00 zł na dziecko;
wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;

wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko;
wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie;
wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520,00 zł miesięcznie.

Do dnia 31 października 2012 r. kwoty oraz świadczenia rodzinne obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

* dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim lub przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej;
* pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
* osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka chyba, że:
1. drugi z rodziców nie żyje;
2. ojciec dziecka jest nieznany (w takim przypadku konieczne będzie przedłożenie zupełnego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją);
3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało przez sąd oddalone;
4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
* członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą.

AAADrukuj dokumentDo góry

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone dla MGOPS w Krośniewicach. Wykonanie serwisu: Michał Prokopiak