Dziś jest: niedziela, 24 czerwiec 2018 Imieniny: Danuty, Jana, Janiny.

Po KL Projekt 2013

Wprowadził: Paweł Strzelecki w dniu: 2013-04-03
AAADrukuj dokument

Skład osobowy obsługi Projektu:
Kierownik MGOPS w Krośniewicach: Monika Kaźmierska
Koordynator projektu "Krośniewicka integracja": Marcin Kupiecki

Cel projektu:

Gmina i Miasto Krośniewice jest połozona w pólnocnej części województwa łódzkiego. Gmina zajmuje obszar 94,65 km2 i skaład się z miasta i z 22 sołectw. Liczba mieszkańców wynosi 8910 osób z czego 4593 to kobiety 4317 mężczyźni.Natomiast liczba mieszkańców miasta to 4592 osób (2379K,2213M), z terenów wiejskich 4371 osób (2199K,2172M). Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację kolejnego projektu.Główne założenie projektu podobnie jak w ubiegłym latach opierają się na rozwijaniu aktywizacji zawodowej  i społecznej Klientów OPS.
Analiza bezrobocia w gminie wskazuje iż zjawisko bezrobocia najdotkliwiej występuje wśród os.znajdujących się w trudnej sytuacji.
Według stanu na dzień 31.10.2012r. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kutnie wynosi 825 (485K,340M). Najliczniejsze to osoby długotrwale bezrobotne 420 (285K,135M),niepełnosprawne 425 (258K,167M)oraz bez kwalifikacji zawodowych 315os(184K,131M).
Bezrobocie jest dużym problemem wpływającym na jakość życia. Okres bezrobocia, któregoś z członków rodziny jest często dla wielu gospodarstw domowych bardzo trudny. Pozostawanie bez pracy i niemożność znalezienia zatrudnienia pozbawia poczucia własnej wartości. Negatywnym skutkiem bezrobocia są problemy dzieci na które trzeba zwrócić szczególną uwagę.Odczuwanie przez dzieci własnej sytuacji jako gorszej często prowadzi do stopniowej izolacji środowiskowej.
MGOPS zaobserwował w ostatnim czasie,iż liczba klientów/rodzin korzystających z pomocy wynosi 758os.(438K tj.57,78%,320M tj.42,22%) dane 11.2012r.MGOPS).Z prowadzonych analiz wynika,że dotychczas z pomocy społecznej korzystały przede wszystkim osoby starsze,niepełnosprawne,rodziny wielodzietne oraz uzależnione. Duży jest również odsetek rodzin z niepełnosprawnym członkiem rodziny. Uprawnienie do pobierania świadczeń z tytułu niepełnosprawności112os.(75K,37M)–dane11.2012r.MGOPS).W szczególności osoby niepełnosprawne charakteryzuje rezygnacja,bierność i brak wiary we własne możliwości.Trudna sytuacja tych osób odbija się na najbliższej rodzinie i otoczeniu.
Liczba klientów poszerza sferę ubóstwa i wykluczenia społecznego,a możliwości finansowe i kadrowe MGOPS są niewystarczające i uniemożliwiają skierowanie pełnego strumienia pomocy do wszystkich potrzebujących. Wyniki analizy dokumentacji klientów MGOPS wskazują na trudną sytuację osób bez pracy,o niskim wykształceniu lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawod. Z dokumentów tych osób wynika,że głównymi barierami są: niskie wykształcenie, brak kwalifikacji i umiejętności zawodowych, które często są nie adekwatne do oczekiwań pracodawców,brak doświadczenia,brak umiejętności poruszania się na rynku pracy.
Brak pracy jest destrukcyjnym,powodującym bierność,niską samoocenę,brak wiary we własne możliwości. Złą sytuację finansowa powoduje uzależnienie od MGOPS. Bariery jakie napotykają BO uniemożliwiają im aktualizację i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.Nie są oni w stanie sprostać wymaganiom pracodawców. Powody to między innymi brak kluczowych kompetencji,brak środków finansowych na dokształcanie,nieumiejętność radzenia sobie z powrotem na rynek pracy. Pogłębiający się stan rezygnacji i brak aktywności zawodowej co skutkuje marginalizacją społeczną.
Wyżej scharakteryzowane bariery wskazują na konieczność objęcia osób kompleksowym systemem wsparcia. Uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest konieczność i potrzeba zwiększenia efektywności i promocji integracji społecznej i zawodowej.

Grupy docelowe:
Grupą docelową projektu są osoby  zamieszkujące teren gminy i miasta Krośniewice korzystające ze świadczeń OPS, niepracujące zawodowo i w wieku aktywności zawodowej. BO to 33 osoby zagrożonye wykluczeniem społecznym z co najmniej 1 powodu z art.7ustawy z dnia 12.03.2004r,o pom.społecznej.
Beneficjentami ostatecznymi są 33 nowe osoby z  czego 21 kobiet (tj. 63,64%) i 12mężczyzn ( 36,36%)w tym 7 os. z terenów wiejskich 5K i 2M,  w tym 3 osoby 2K i 1M w wieku 15-30 lat .
W projekcie nie występują osoby  kontynuujące udział oraz powracające z poprzednich lat.
REKRUTACJA odbedzie się w I/2013r.

Działania:


W ramach Aktywnej integracji będą zatrudnione na umowę zlecenia: Psycholog, Pedagog, Prawnik, Asystent Rodzinny, Animator Lokalny.
Ww. specjaliści będą pracować na um. zlecenia i przepracują 32h w miesiącu x 10 miesięcy.
Zostanie zatrudniony Doradca zawodowy na umowę o dzieło, który będzie odpowiedzialny za stworzenie Indywidualnego Planu Działania.
Specjaliści będą dyżurowali w MGOPS oraz w miejscu zamieszkania (praca terenowa).

Kolejnym krokiem będą zajęcia psychoedukacyjne dla 33 Beneficjentów ostatecznych. Zajęcia grupowe mają na celu udzielanie wsparcia dla integrowania się grup osób o podobnych trudnościach i problemach.
Działanie to pomaga samoorganizować się jego członkom, podejmować przez nich wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia . Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, posiadającą duże doświadczenie.
Tematyk zajęć:
1.Jak zmienić życie?-zajęcia warsztatowe dotyczące realnego obrazu swojego życia i możliwości jego zmiany2x10h
2.Z konfliktem na codzień-konflikt w teorii i praktyce10h
3.Ja nie lubię Ciebie, Ty nie lubisz mnie-toksyczne relacje-zajęcia teoretyczno-warsztatowe10h
4.To już ostatni raz kochanie-zajęcia teoretyczno-warsztatowe dotyczące przemocy w rodzinie10h
5.Od jutra zaczynam-zajęcia teoretyczno-warsztatowe mające na celu motywowanie uczestników do walki z uzależnieniami 10h

Zostaną zakupione vouchera na samodzielny zakup usług. Przewidujemy zakupienia 33 voucherów (usługi do wyboru kosmetyczne, stomatologiczne, fryzjerskie, optometryczne).

Wizyta studyjna dla Beneficjentów ostatecznych -Ekonomia Społeczna tj.spółdzielnia Socjalna,KISy,CISy.  Wizyta studyjna ma za zadanie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową BO.
Przewidujemy organizację stażu dla 3 beneficjantów . Staż będzie trwał 3 miesiące u lokalnych pracodawców (np. spółdzielni socjalnej, stowarzyszeniu., przedsiębiorstwie, samorządzie). Staż ma na celu umożliwienie uczestnikowi projektu nabycia umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, nabycia doświadczenia w środowisku pracy.
Uczestnikom zostanie udzielona także pomoc w formie zasiłku celowego będącego zadaniem własnym gmin na stworzenie możliwości aktywnego poszukiwania pracy.

AAADrukuj dokumentDo góry

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone dla MGOPS w Krośniewicach. Wykonanie serwisu: Michał Prokopiak