Dziś jest: niedziela, 24 czerwiec 2018 Imieniny: Danuty, Jana, Janiny.

PO KL - Projekt 2009

Wprowadził: Marcin Kupiecki w dniu: 2009-12-16
AAADrukuj dokument

Priorytet: VII Promocja aktywnnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Tytuł projektu: Program aktywizacji zawodowo społecznej na terenie gminy Krośniewice
Okres realizacji: 01.01.2009 - 31.12.2009
Obszar realizacji miasto i gmina Krośniewice
Projektodawca: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
Budżet projektu ogółem:  245 389,56 zł
Dofinansowanie:  219 623,65 zł
Wkład własny:  25 765,91 zł
Liczba uczestników: 46 (33 kobiet, 13 mężczyzn)

Skład osobowy obsługi Projektu:
Kierownik Projektu: Monika Kaźmierska
Koordynator Projektu: Michał Prokopiak
Pracownicy socjalni MGOPS: Magdalena Matusiak, Katarzyna Pawlak
Księgowość: Anna Prokopiak, Katarzyna Rytkowska

Cel projektu:
Liczba mieszkańców miasta i gminy Krośniewice wynosi: 9167 osób z czego 4467 osób pochodzi z terenów wiejskich (dane GUS 2007r.). Ogólnie ze świadczeń pomocy społecznej korzystało w 2008 r. 709 rodzin (źródło: Sprawozdanie MPiPS 03). Łączna liczba klientów pomocy społecznej w Krośniewicach wynosiła na koniec 2008r. 1002 osoby co stanowi 9,1% mieszkańców. Dane te zgodne są z danymi powiatowymi. Liczba osób bezrobotnych wg. stanu na miesiąc listopad 2008r. w gminie Krośniewice wynosił 634 osób. Liczba osób w wieku aktywności zawodowej to ponad 5 tyś. Gmina Krośniewice to region typowo rolniczy, który obejmuje aż 89% powierzchni.
Kluczowym problemem w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych opieką MGOPS w Krośniewicach jest pogłębiające się zjawisko wykluczenia społecznego (WS) tych osób. Badania wskazują, że długi okres bierności zawodowej przyczynia się do pojawienia się wielu negatywnych skutków. U osób tych zanika motywacja do zmiany sytuacji, wiara we własne siły i możliwości, słowo „praca” nie stanowi żadnej wartości. Na pogłębienie się zjawiska WS wśród osób objętych pomocą społeczną wpływ mają głównie: ubóstwo powiązane ze zjawiskiem uzależnienia od pomocy społecznej, niepełnosprawność, oraz problem uzależnień. Również duże znaczenie mają rodziny wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.
Trudności ze znalezieniem pracy przez osoby WS są powodowane nie tylko sytuacją rynku pracy, ale także niskim ich poziomem wykształcenia. 41,4% osób bezrobotnych to osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, a 30,1% wykształceniem zawodowym. Ich kwalifikacje są bardzo niskie, a w związku z wieloletnim ich niewykorzystywaniem częstą są nieaktualne. Szansę na znalezienie pracy zmniejsza także wiek, który wykazuje iż większa część klientów MGOPS to osoby powyżej 35 roku życia. Zapobieganie zjawisku wykluczenia społ. wymaga zastosowania kompleksowych działań. Działając na rzecz klientów MGOPS w Krośniewicach zamierza skierować swoje działania do grupy osób bezrobotnych bez względu na wiek, płeć, przyczyny i skutki bezrobocia. Kompleksowe podejście przy wsparciu środków z EFS umożliwi stworzenie projektu pn: „Program aktywizacji zawodowo-społecznej na terenie gminy Krośniewice”.
Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska WS wśród mieszkańców gminy K-ce oraz przygotowanie tych osób do uczestnictwa w życiu społ. powrotu na rynek pracy lub znalezienia pierwszej pracy. Przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji nastąpi zwiększenie potencjału społ.-zawod. osób biorących udział w projekcie. Cel główny osiągnięty będzie poprzez realizację kluczowych zadań, którymi jest aktywna integracja. Zrealizowanie celu głównego projektu możliwe będzie dzięki osiągnięciu celów szczegółowych w ramach kontraktów socjalnych.
Budowa systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin (również dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym) znajdujących się w stanie ubóstwa m.in. z uwagi na brak pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji i przedsięwzięć ograniczających skutki życia w biedzie. Cel ten będzie realizowany w ramach kontraktów socjalnych poprzez rozwijanie aktywnych form (warsztaty, szkolenia, badania) pomocy skierowanych do osób zagrożonych WS, długotrwale bezrobotnych, oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób i rodzin żyjących w biedzie. Projekt skierowany jest także dla rodzin z dziećmi wykazującymi dysfunkcjami. Wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.
Powyższe cele przyczynią się do minimalizowania skutków długotrwałego bezrobocia, poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego, indywidualnego oraz grupowego, poprzez podniesienie samooceny i wiary w siebie, wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego, komunikacji, zwalczania stresu realizowanego w ramach warsztatów i szkoleń.

Grupy docelowe:
Grupą docelową projektu są osoby zameldowane na terenie gminy Krośniewice korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Uczestnikami będą w szczególności osoby należące do następujących podgrup:
- osoby długotrwale bezrobotne (pow. 24 m-cy), korzystające ze świadczeń pomocy społ.,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby, w których otoczeniu znajdują się osoby niepełnosprawne i sprawiają trudności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych;
- członkowie rodziny uczestnika projektu (współmałżonkowie, dzieci, rodzice), jeśli zamieszkują wspólnie i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
Beneficjentami ostatecznymi projektu będą także osoby mające problemy z podjęciem zatrudnienia z powodu braku kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego a także te, które nie posiadają umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy w tym niepełnosprawni. W projekcie beneficjentami końcowymi będzie grupa kobiet i mężczyzn w ilości ogólnej 46 os.
Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie podpiszą kontrakt socjalny. Projekt realizowany będzie z uwzględnieniem zasad równości szans w dostępie do działań projektu dla różnych grup klientów MGOPS.

Działania:
W projekcie w odpowiedźi na potrzeby uczestników zrealizowano następujące szkolenia zawodowe w podziale na 2 grupy docelowe:
I GRUPA
I.„Fryzjer, wizażysta – stylista” - grupa 10 osób. Szkolenie powinno obejmować 235 godzin dydaktycznych (w tym 14 godzin szkolenia w zakresie psychoedukacji i 21 godzin w zakresie doradztwa zawodowego). Ponadto szkolenie powinno obejmować zajęcia w zakresie między innymi: higiena i bezpieczeństwo pracy, technologie fryzjerskie, akcesoria i kosmetyki, stylizacja, obsługa klienta i poradnictwo, prowadzenie działalności gospodarczej i obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń.
II.„Kucharz w małej gastronomii, kelner” - grupa 10 osób. Szkolenie powinno obejmować 235 godzin dydaktycznych (w tym 14 godzin szkolenia w zakresie psychoedukacji i 21 godzin w zakresie
doradztwa zawodowego). Ponadto szkolenie powinno obejmować zajęcia w zakresie między innymi: zasady GHP/GMP i HACCP, wyposażenie i obsługa sprzętu gastronomicznego, technika
sporządzania i serwowania dań (potrawy, desery, napoje itp.), zasady bhp i ppoż., prowadzenie działalności gospodarczej, obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń.
III.„Murarz, betoniarz” - grupa 10 osób. Szkolenie powinno obejmować 235 godzin dydaktycznych (w tym 14 godzin szkolenia w zakresie psychoedukacji i 21 godzin w zakresie doradztwa zawodowego). Ponadto szkolenie powinno obejmować zajęcia w zakresie między innymi: przepisy bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska, materiały, narzędzia i sprzęt do robót murarskich i tynkarskich, techniki przygotowywania i wykonywania robót murarskich i tynkarskich, dokumentacja budowlana, prowadzenie działalności gospodarczej, obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń.
IV.„Sprzedawca – handlowiec z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej i komputera” - grupa 5 osób niepełnosprawnych. Szkolenie powinno obejmować 175 godzin dydaktycznych (w tym 14 godzin w
zakresie psychoedukacji i 21 godzin w zakresie doradztwa zawodowego). Ponadto szkolenie powinno obejmować zajęcia w zakresie między innymi: zagadnienia przepisów prawa pracy i prawa
handlowego, etykieta kupiecka, handel detaliczny i hurtowy, podstawy marketingu i obsługa klienta, obrót gotówkowy i bezgotówkowy pieniądza i formy zabezpieczeń, towaroznawstwo, zasady bhp i
ppoż., podstawowa obsługa komputera i innych urządzeń teleinformatycznych oraz kasy fiskalnej.

Ponadto uczestnicy mieli zapewniony transport z Krośniewic do miejsca szkolenia, ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia, grupowe ubezpieczenie na czas szkolenia, materiały dydaktyczne.

Zgodnie z założeniami projektu część szkoleniowa jest zlecona do przeprowadzenia przez firmę szkoleniową wyłonioną na zasadach wyboru zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych. W dniach:
01-10.09.2009r przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wybór firmy szkoleniowej. W przetargu wzięła udział jedna firma, która spełniła wszelkie warunki zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i tym samym wygrała przetarg. Firmą tą jest ZDZ w Kutnie, ul Jagiełły 2.

Dodatkowo przeszkolono 1 osobę (mężczyznę) na szkoleniu "Obsługa koparko-ładowarki". Szkolenie przeprowadzone przez OCSM Włocławek.

II GRUPA
To rodziny, w których występują dzieci z dysfunkcjami. Grupa obejmie 10 rodzin. Dla rodzin tych zorganizowano wyjazd szkoleniowy w dniach 19-26.08.2009r. do Ośrodka Szkoleniowego KŁOS ul. Jedlinowa 42/4, Jedlicze A 95-073 Grotniki, gdzie uczestnicy odbyli łącznie 34 godzin warsztatów. W skład warsztatów wchodziły zagadnienia m.in. z psychoedukacji, trening komunikacji, hipoterapia, warsztaty ceramiczne, zasady tworzenia spółdzielni socjalnych, zakładanie i prowadzenie stowarzyszeń i fundacji pomagającym osobą niepełnosprawnym i inne. Istotnym dokumentem jaki powstał na potrzeby projektu jest raport ewaluacyjny programu wsparcia psychospołecznego grupy 10 osób.

Uczestnikom została udzielona także pomoc w formie zasiłku celowego będącego zadaniem własnym gmin na stworzenie możliwości aktywnego poszukiwania pracy.

Plakat promujący projekt:

Ulotka promująca projekt strona A:

Ulotka promująca projekt strona B:

AAADrukuj dokumentDo góry

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone dla MGOPS w Krośniewicach. Wykonanie serwisu: Michał Prokopiak