Dziś jest: niedziela, 24 czerwiec 2018 Imieniny: Danuty, Jana, Janiny.

PO KL - Projekt 2008

Wprowadził: Marcin Kupiecki w dniu: 2009-12-15
AAADrukuj dokument


Priorytet: VII Promocja aktywnnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Tytuł projektu: Aktywni żyją lepiej
Okres realizacji: 01.09.2008 - 31.12.2008
Obszar realizacji: miasto i gmina Krośniewice
Projektodawca: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
Budżet projektu ogółem: 117 886,20 zł
Dofinansowanie: 105 508,15 zł
Wkład własny: 12 378,05 zł
Liczba uczestników: 22 (11 kobiet, 11 mężczyzn)

Skład osobowy obsługi Projektu:
Kierownik Projektu: Monika Kaźmierska
Koordynator Projektu: Michał Prokopiak
Pracownik socjalny MGOPS: Magdalena Matusiak
Księgowość: Anna Prokopiak

Cel projektu:
Gmina Krośniewice od kilkunastu lat boryka się z dużymi trudnościami, których główną przyczyną jest kiepska sytuacja ekonomiczna, spowodowana upadkiem dużej liczby zakładów produkcyjnych oraz niewielkim przyrostem nowych miejsc pracy. Stąd też jednym z najbardziej dotkliwych problemów miasta i jego mieszkańców jest bezrobocie, które według stanu na dzień 31.12.2007r., jak wynika z danych PUP wyniosło 10,8%. W 2007r. na terenie Gminy Krośniewice zamieszkiwało 9148 osób, z czego na terenie wsi 4511. Badania wskazują, że tak długi okres bierności zawodowej przyczynia się do pojawienia się wielu negatywnych skutków. U osób tych zanika motywacja do zmiany sytuacji, wiara we własne siły i możliwości, praca jest pusto brzmiącym słowem i nie stanowi żadnej wartości. Najczęściej osoby te izolują się i niemal całkowicie wycofują się z życia społecznego. Problem bezrobocia najczęściej przyczynia się do ubożenia osób i rodzin, uniemożliwia tym samym zaspokojenie podstawowych potrzeb we własnym zakresie, jest najczęstszym powodem ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej. W 2007r. na 812 środowisk korzystających z różnych form pomocy materialnej, aż 536 (66% ogółu korzystających) było dotkniętych tym właśnie problemem.
Trudności ze znalezieniem pracy przez bezrobotnych są spowodowane nie tylko sytuacją na rynku pracy, ale także niskim poziomem ich wykształcenia. 41,4% osób bezrobotnych to osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym a 30,1% wykształceniem zawodowym. Ich kwalifikacje są bardzo niskie, a ponadto w związku z wieloletnim ich niewykorzystywaniem zdezaktualizowały się. Reprezentowane zawody, kiedyś bardzo atrakcyjne, takie jak np.: ślusarz, tokarz, szewc, dzisiaj nie dają wielkich szans na znalezienie pracy. Te szansę zmniejsza także wiek osób bezrobotnych. Tymczasem większość osób spośród bezrobotnych to osoby powyżej 35 roku życia.
Zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego wymaga zastosowania kompleksowych działań, jakich dotychczas na terenie miasta i gminy nie były prowadzone. Działając na rzecz bezrobotnych instytucje i organizacje swoje działania kierują do wszystkich bezrobotnych, bez względu na ich staż bezrobocia, wiek, przyczyny i skutki bezrobocia. Najczęściej są one krótkofalowe i niedostosowane do poziomu osób, dotkniętych głębokimi skutkami bezrobocia. Wcale lub w niewielkim stopniu zajmują się niwelowaniem skutków długotrwałego pozostawania bez zatrudnienia.
W celu stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla osób z grup szczególnego ryzyka, MGOPS podejmie działania w celu realizacji projektu – "Aktywni żyją lepiej".
W związku z tym głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród mieszkańców miasta i gminy Krośniewice oraz przygotowanie tych osób do uczestnictwa w życiu społecznym oraz powrotu na rynek pracy.

Grupy docelowe:
Projekt skierowany jest do osób wykluczonych społecznie w szczególności osób długotrwale bezrobotnych (w zakresie programów aktywności lokalnej i nowych form wsparcia środowiskowego).
Osoby dotknięte problemem bezrobocia należą do grup szczególnego ryzyka i pozostawienie ich samym sobie przyczyni się do dalszej marginalizacji.
Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby długotrwale bezrobotne, które mają problemy z podjęciem zatrudnienia z powodu braku kwalifikacji zawodowych, braku doświadczenia zawodowego a także te, które nie posiadają umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy. W projekcie beneficjentami końcowymi będzie grupa kobiet i mężczyzn – docelowo 22 osób (11 kobiet, 11 mężczyzn). Wszystkie osoby są klientami ośrodka pomocy społecznej.
Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie podpiszą kontrakt socjalny na uczestnictwo w całym projekcie. Projekt wykazuje równość wobec kobiet i mężczyzn oraz różnych grup klientów pomocy społecznej.

Działania:
Wobec uczestników Projektu zastosowano następujące narzędzia aktywnej integracji zmierzających do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w cyklu szkoleń, warsztatów. Głównymi elementami zadania są:
- warsztaty z zakresu psychoedukacji - (budowanie pozytywnego wizerunku samego siebie, motywowanie, komunikacja, asertywność, radzenie ze stresem);
- warsztaty z zakresu aktywnych formy poszukiwania zatrudnienia;
- konsultacje psychologa;
- konsultacje pedagoga;
- konsultacje prawnika;
Dodatkowo grupa 22 osób odbyła dwu modułowe szkolenia zawodowe.
Grupa 11 kobiet szkoliła się z zakresu bukieciarstwa kurs podstawowy i zaawansowany oraz obsługa kasy fiskalnej.
Grupa 11 mężczyzn odbyli szkolenia z zakresu spawacz metodami MIG, TIG oraz palacz kotłów CO.

Uczestnikom została udzielona także pomoc w formie zasiłku celowego będącego zadaniem własnym gmin na stworzenie możliwości aktywnego poszukiwania pracy.

Plakat promujący projekt:

AAADrukuj dokumentDo góry

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone dla MGOPS w Krośniewicach. Wykonanie serwisu: Michał Prokopiak