Dziś jest: niedziela, 24 czerwiec 2018 Imieniny: Danuty, Jana, Janiny.

Ogłoszenia i oferty

Wprowadził: Administrator w dniu: 2012-06-29
AAADrukuj dokument

O G Ł O S Z E N I E


Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach poszukuje osób chętnych do świadczenia usługi asystenta rodziny na umowę - zlecenie w związku z czym prosimy o zgłaszanie się osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta rodziny.

Więcej informacji w załączniku.


OGŁOSZENIE


Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Łęczycy III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 15b,

poszukuje kandydatów na:

kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (sygn. Akt III RNs 63/15)

Więcej informacji w załączniku: Rekrutacja_na_KURATORA.doc


OGŁOSZENIE NR MGOPS.110.1.3.2012.MK
Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krośniewicach


Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Asystenta rodziny
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach


Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Beata Sochala, zam. Krośniewice

Uzasadnienie:
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pani Beata Sochala uzyskała najwyższą ilość punktów. Posiada predyspozycje i wiedzę niezbędną do wykonywania obowiązków asystenta rodziny tj. znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz procedury administracyjne. Wykazała się ponadto umiejętnością analizy i formułowania wniosków. Opinie swe wyrażała w sposób jasny i zrozumiały.


Kierownik
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

/-/ mgr Monika Każmierska


Krośniewice, dnia 29.06.2012r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

OGŁOSZENIE NR MGOPS.110.1.2.2012.MK

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Asystenta rodziny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach

W związku z ogłoszeniem o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta Rodziny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 6 ofert:
1. Tomasz Marciniak - Krośniewice
2. Elżbieta Obijalska - Krośniewice
3. Hanna Płócienniczak - Krośniewice
4. Beata Sochala - Krośniewice
5. Justyna Tokarska - Krośniewice
6. Monika Walczak-Katarzyńska - Krośniewice

Wszystkie wymienione oferty spełniły wymagania formalne.

W wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowały się 2 osoby:
1. Elżbieta Obijalska - Krośniewice
2. Beata Sochala - Krośniewice

Rozmowa odbędzie się dnia 28.06.2012r. o godz. 11.00 w siedzibie MGOPS w Krośniewicach przy ul. Łęczyckiej 15b.

Kierownik
Miejsko- Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

/-/ mgr Monika Kaźmierska

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

OGŁOSZENIE O NABORZE NR MGOPS.110.1.2012.MK
z dnia 11 czerwca 2012r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krośniewicach
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY


Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łęczycka 15b
99-340 Krośniewice

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie od 01.07.2012r. do 31.12.2012r.
Liczba miejsc: 1

Wymagania:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. posiada:
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
• wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
• wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Wymagania pożądane:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
c) umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej i innymi;
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
f) umiejętność pracy w zespole;
g) odporność na sytuacje stresowe;
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.


Zakres zadań asystenta rodziny:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny prowadził będzie pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Asystent rodziny może wykonywać pracę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.

Praca asystenta rodziny obejmuje teren miasta i gminy Krośniewice a koszty dojazdu do rodziny pokrywa wykonawca usługi tj. asystent rodziny.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV);
2. List motywacyjny (podpisany odręcznie);
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
4. Kserokopia dowodu osobistego;
5. Oświadczenie o następującej treści:
„Ja niżej podpisany/a oświadczam iż:
- nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona
- wypełniam obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu alimentacyjnego)
- nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe” (odręcznie podpisane);
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych;
8. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przewarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” (odręcznie podpisane).


Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul. Łęczycka 15b, 99-340 Krośniewice.
Oferty należy składać w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 do dnia 25 czerwca 2012 roku, lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka) z dopiskiem na kopercie „Asystent rodziny – nabór”.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Ośrodek zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.
Dokumenty wybranego i zatrudnionego w Ośrodku kandydata zostaną dołączone do Jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Ośrodku przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Ośrodek nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydata dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefony 24 25 23 545 lub w siedzibie Ośrodka.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach - www.mgops.krosniewice.pl, stronie internetowej Gminy Krośniewice – www.krosniewice.pl, BIP Krośniewic – www.bip.krosniewice.pl, oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach i Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach.

Kierownik
Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Monika Kaźmierska

AAADrukuj dokumentDo góry

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone dla MGOPS w Krośniewicach. Wykonanie serwisu: Michał Prokopiak