Dziś jest: niedziela, 24 czerwiec 2018 Imieniny: Danuty, Jana, Janiny.

Kryteria Świadczeń Pomocy Społecznej

Wprowadził: Paweł Strzelecki w dniu: 2011-02-15
AAADrukuj dokument

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

* ubóstwa,
* sieroctwa,
* bezdomności,
* bezrobocia,
* niepełnosprawności,
* długotrwałej lub ciężkiej choroby,
* przemocy w rodzinie,
* potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
* bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
* braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
* trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
* trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
* alkoholizmu lub narkomanii,
* zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
* klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uległy zmianie kryteria dochodowe, które od 1 października 2012r. wynoszą:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł.
– dla osoby w rodzinie – 456 zł.

Zmianie uległy także kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
• minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – to 531 zł.
• maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – to 1260 zł.
• maksymalna kwota zasiłku stałego – to 529 zł.
• kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – to 250 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmieniły się także kryteria uprawniające do korzystania
z pomocy w oparciu o ustawę z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności).
Kryteria dochodowe wynoszą:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 150% z 542 zł. tj. 813 zł.
– dla osoby w rodzinie – 150% z 456 zł. tj. 684 zł.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

AAADrukuj dokumentDo góry

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone dla MGOPS w Krośniewicach. Wykonanie serwisu: Michał Prokopiak